Algemene voorwaarden

1. Definities en toepasselijkheid
1.1 In deze Algemene Voorwaarden voor dienstverlening, verder: ‘Voorwaarden’ wordt verstaan onder:
a. Aanbieder: Het bedrijf Switching Homes; intermediair in woningbemiddeling, vertegenwoordigd door dhr B. Brunink en van rechtswege vertegenwoordigd door mw E. Brunink. Statutair gevestigd te Winschoten. Geregistreerd bij de KvK Noord-Nederland onder nummer: 5252815. B.T.W. identificatienummer: NL 110902701 B01
b. Klant: Ieder natuurlijk persoon/rechtspersoon met wie de Aanbieder een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie de Aanbieder een aanbieding doet.
c. Partij: Eenieder die, direct of indirect, bij de Overeenkomst betrokken is (geweest), waaronder eveneens begrepen de Klant.
d. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst die tussen de Aanbieder en Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen van die Overeenkomst.
1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van de Aanbieder en Klant. In het geval van strijdigheid tussen een Overeenkomst en Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met de Aanbieder, waarvoor derden worden ingeschakeld.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden, dan wel andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.4 Indien de Aanbieder niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Aanbieder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
1.5 Nietigheid of onverbindendheid van één van de bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meerdere bepalingen nietig, vernietigbaar of onverbindend zijn, worden deze geacht te zijn omgezet in bepalingen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en de strekking van de nietige of onverbindende bepalingen benaderen.
2. Aanbiedingen en offertes
2.1 Elke aanbieding of offerte bevat een zo volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden dienstverlening. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Aanbieder niet.
2.2 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijfs-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.
2.3 Alle aanbiedingen en offertes van de Aanbieder zijn vrijblijvend. Er kan aan een aanbieding of offerte op geen enkele wijze enig recht worden ontleend. Aanbiedingen of offertes zijn onderhevig aan de mogelijkheid van tussentijdse wijzigingen in prijs en samenstelling en zijn niet automatisch geldig voor toekomstige Overeenkomsten.
3. Inschrijving, totstandkoming en duur
3.1 De Klant kan zich mondeling, telefonisch, per email, of middels het contactformulier, alsmede schriftelijk, aanmelden voor de dienstverlening van de Aanbieder Switching Homes.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand na betaling, van het door de Klant aan de Aanbieder verschuldigde vergoeding, dan wel na ondertekening van de Overeenkomst.
3.3 De inschrijving is geldig gedurende het termijn van tenminste 12 maanden. De Aanbieder streeft naar een inschrijving, waarbij er sprake is van een geheel onbeperkte duur. Hieraan kunnen overigens geen rechten worden ontleend. Tot wederopzegging wordt de inschrijving na de eerste 12 maanden kosteloos verlengd.
3.4 In het geval dat de inschrijving voortijdig, hieronder verstaan binnen het termijn van 12 maanden, wordt beëindigd vanuit de Aanbieder en de klant hier niet verantwoordelijk voor is, hieronder verstaan direct dan wel indirect een uitschrijving toe te rekenen is, door contractbreuk dan wel andere oorzaken, heeft de klant recht op een restitutie. Deze restitutie is gelijk aan het inschrijfbedrag, evenredig verminderd met het aantal maanden van inschrijving.
4. Wederzijdse verplichtingen van Aanbieder en Klant
4.1 De Aanbieder is gehouden aan de inspanningsverplichting de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, een en ander op grond van de, op dat moment, bekende stand der wetenschap en overeenkomstig de eisen van goede bekwaamheid, uit te voeren.
4.2 De Aanbieder draagt er zorg voor dat het aanbod zo goed als mogelijk beschikbaar is voor de Klant. Indien het aanbod eveneens online beschikbaar is, kan de Aanbieder geen garantie geven op ondermeer de volledigheid. In het geval van een storing of onderhoud aan de website, spant de Aanbieder zich in, dit tijdig kenbaar te maken aan de Klant dan wel zo spoedig mogelijk dit te (laten) verhelpen.
4.3 Bij het aangaan van de Overeenkomst wordt de Klant geacht kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden en deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd.
4.4 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, tijdig voor de Aanbieder beschikbaar worden gesteld.
4.5 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door de Aanbieder anders is overeengekomen, is het de Klant niet toegestaan de Overeenkomst over te dragen, dan wel te verhandelen aan een derde (Partij).
5. Vergoedingen en betalingsvoorwaarden
5.1 Voor de diensten van de Aanbieder zijn vergoedingen verschuldigd volgens de overeengekomen tarieven. Alle genoemde tarieven zijn uitgedrukt in Euro’s, incl. omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en excl. bijkomende kosten, waaronder reiskosten, tenzij anders vermeld. De prijzen, zoals omschreven in publicaties, dan wel offertes, zijn richtlijnen en niet bindend voor de Aanbieder.
5.2 Betaling dient steeds te geschieden op een door de Aanbieder aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd.
5.3 Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan een rente verschuldigd van 2,0% per maand over het uitstaande bedrag, hierbij wordt een deel van een maand gerekend voor een hele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.
5.4 Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van diens verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, waaronder eveneens begrepen eventuele gerechtelijke kosten, voor rekening van de Klant.
5.5 De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de Aanbieder verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Uitvoering van de Overeenkomst
6.1 De Aanbieder heeft het recht om Overeenkomsten zonder opgaaf van redenen te weigeren. De uitvoering vangt niet eerder aan dan nadat de Klant de gegevens aan de Aanbieder ter beschikking heeft gesteld. De Aanbieder het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.2 Indien er voor de uitvoering van de diensten een termijn overeen is gekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant, de Aanbieder schriftelijk in gebreke te stellen. De Aanbieder dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
6.3 Elke bij de Overeenkomst betrokken Partij weerhoudt zich van het doen van uitlatingen die de goede naam van een ander schaden. De Aanbieder behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, met inachtneming van het privacyreglement.
7. Wijziging van de Overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan, noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen, tijdig en in onderling overleg, tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Het oorspronkelijk overeengekomen tarief of de wijze van uitvoering kan hierdoor worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst. De Aanbieder kan een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten dienstverlening.
8. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst
8.1 Indien de Klant diens verplichtingen jegens de Aanbieder niet of niet tijdig nakomt, waaronder begrepen het verstrekken van onjuiste, onwettige of misleidende informatie, is de Klant van rechtswege in verzuim. De Aanbieder heeft dan hiertoe het recht om de Overeenkomst op te schorten of gedeeltelijk of geheel te ontbinden.
8.2 De Klant heeft geen recht om de Overeenkomst te ontbinden, indien hij zelf in verzuim is. Als de Klant van mening is dat de Aanbieder in verzuim is zal hij de Aanbieder een redelijke termijn geven om alsnog diens verplichtingen na te komen.
8.3 De Klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst indien de Klant van mening is dat de Aanbieder in verzuim is, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of nalatigheid van de Aanbieder.
8.4 Indien de Klant, niet (langer) vrijelijk over diens vermogen kan beschikken, staat het de Aanbieder vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting, zijnerzijds, tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
8.5 Indien er sprake is van een ontbinding van de Overeenkomst worden nog eventuele openstaande vorderingen jegens de Klant direct opeisbaar.
9. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
9.1 De Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade van de Klant, direct of indirect en/of gevolgschade, bedrijfs- en immateriële schade, of veroorzaakt door een niet- of niet tijdige uitvoering van de Overeenkomst, onjuiste adviezen of aangeleverde zaken, waar ondermeer begrepen onjuistheden in (digitale) documentatie, tenzij de schade is te wijten aan grove schuld of nalatigheid van de Aanbieder. De Klant is zelf verantwoordelijk om alle mogelijke voorzieningen te treffen, ter beperking van eventuele schade, veroorzaakt door de Aanbieder.
9.2 Indien de Aanbieder aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van toepassing is.
9.3 De aansprakelijkheid van de Aanbieder is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van diens verzekeraar in een voorkomend geval.
9.4 De Klant vrijwaart de Aanbieder van alle mogelijke aanspraken van derden welke direct en/of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.
9.5 De Aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade, daaronder begrepen (emotionele) gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.
9.6 De Klant erkent uitdrukkelijk dat het gebruik van de aangeboden diensten voor eigen risico is. De gepresenteerde informatie, al dan niet op de website, worden verschaft op basis van hetgeen de Aanbieder bekend gemaakt is; derhalve zonder enige garanties.
10. Overmacht
10.1 De Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant, indien de Aanbieder hinder ondervindt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld. In geval van overmacht aan de zijde van de Aanbieder heeft de Klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als de Aanbieder als gevolg van de overmacht voordeel mocht hebben.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Aanbieder onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van diens verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van diens verplichtingen in redelijkheid niet van de Aanbieder kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook maatregelen van enige overheidsinstantie gerekend.
11. Intellectueel eigendomsvoorbehoud
11.1 De Aanbieder behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor, die de Aanbieder toekomen op grond van de auteurswet. Alle door de Aanbieder verstrekte adviezen, bestanden of stukken, promotie-materiaal e.a. publicaties, waaronder rapporten, etc. zijn uitsluitend bestemd voor de Klant en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de Aanbieder worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
11.2 Het auteursrecht voor de website, incluis de softwarecode, teksten, databestanden, enzovoorts, behoren toe aan de Aanbieder of een door de Aanbieder aangewezen derde.
11.3 De Aanbieder is niet aansprakelijk, indien de Klant auteursrechten of andere rechten schendt, door informatie te verstrekken dat niet behoort tot het intellectueel eigendom van de Klant. De Aanbieder staat hier volledig buiten.
12. Concurrentiebeding en geheimhoudingsplicht
12.1 Een Klant of Partij, hierop uitgezonderd de Aanbieder zelf, die direct of indirect bij de Overeenkomst betrokken zijn (geweest), zullen gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede twee jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met de Aanbieder, een Partij die bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken is geweest, direct of indirect, een Overeenkomst aanbieden.
12.2 Alle betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13. Privacyreglement
13.1 De Aanbieder is bekend met de geldende wetgeving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De Aanbieder houdt zich aan deze geheimhoudingsverplichting. Persoonlijke Gegevens worden nooit verstrekt aan derden, te weten personen, bedrijven of instanties die niet direct bij de Overeenkomst betrokken zijn, tenzij een wettelijke instantie dit vereist.
13.2 De Klant is gerechtigd om een verzoek te doen op vernietiging van de door de Klant verstrekte gegevens, zolang dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht, ten aanzien van de bedrijfsadministratie.
14. Reclamatie
14.1 De Aanbieder hecht zeer veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. Mocht er desondanks toch een tekortkoming of verbeterpunt geconstateerd worden, dan kan dit mondeling, telefonisch, schriftelijk of per email gericht worden aan de Aanbieder, opdat de Aanbieder in de gelegenheid wordt gesteld een passende oplossing te treffen. Een eventuele klacht of kennisgeving, dient uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na constatering te worden ingediend. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleedt.
15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Aanbieder partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de Klant woonachtig cq. gevestigd is in het buitenland.
15.2 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien eerdergenoemde onmogelijk blijkt, is de rechter van Groningen bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
16. Vindplaats en wijziging van de Voorwaarden
16.1 De Voorwaarden zijn gedeponeerd bij MKB Services onder nr. 1222 en op te vragen of te downloaden op: http://MKB-Services.nl/1222 en te raadplegen op de internetsite: http://SwitchingHomes.nl. Van toepassing is steeds de meest recente versie, cq. de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
Versie 1.0 datum 11 mei 2011